Get Smart from Everyside...

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and expound the actually teaching of the great explorer ut of the truth, the master builder of human happiness.

Consultation

Contact

 • (526) 236-895-4732

Corona informatie

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Werkgevers kunnen met deze regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. De tegemoetkoming kan voor 3 maanden aangevraagd worden.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Het doel van de tijdelijke financiële regeling uit het noodpakket 2.0 is om zoveel mogelijk banen en inkomens te beschermen. Ze helpen werkgevers, ondernemers en werkenden zicht aan te passen aan een veranderde samenleving en economie.

 

Wat zijn de belangrijkste (extra) wijzigingen?

 • Verlenging NOW tot 1 oktober 2020
 • Er komen wijzigingen om seizoenbedrijven en hun werknemer beter tegemoet te komen.
 • Een bedrijf dat dit jaar van de NOW-regeling gebruikt maakt. Mag over 2020 geen dividend of bonussen uitkeren.

Waarom NOW 2.0?

  • De huidige NOW loopt af, maar het coronavirus heeft een aanhoudende impact op onze samenleving en economie.
  • We willen ban
  • De opslag op de loonkosten gaat van 30% naar 40%
  • De korting op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag blijft, maar gaat van 150% naar 100% van de loonsom. Bedrijvingen die 20 of meer medewerkers willen ontslaan, moeten de vakbonden hierbij betrekken. Gebeurt dit niet, dan kunnen bedrijven 5% gekort worden op het totale subsidiebedrag.
  • Werkgever worden verplicht hun werknemers te stimuleren om aan om- en bijscholing te doen.

Voor wie is NOW 2.0?

   • Alle werkgevers meet een (verwacht) omzetverlies van ten minste 20%, als zij aan de voorwaarden voldoen.

Tot wanneer loopt NOW 2.0?

  • NOW 2.0 is aan te vragen vanaf 6 juni en loopt over de maanden juni, juli, augustus en september
  • NOW 1.0 is aan te vragen tot en met 5 juni

 

Voorlopige informatie over de tweede aanvraagperiode

De regeling voor de tweede aanvraagperiode NOW is nog niet definitief vastgesteld. Er volgt nog een debat met de Tweede Kamer. Zodra de regeling definitief is, volgt hierover informatie op deze pagina. Eerder kunnen we uw vragen over de tweede aanvraagperiode NOW nog niet beantwoorden.

 

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes Belastingdienst:

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct.

Dit geldt voor de :

 • inkomsten-,
 • vennootschaps-,
 • loon- en
 • omzetbelastingen (btw).

Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

 

Wat zijn de voorwaarden voor de Tozo?

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Bekijk wat de voorwaarden voor Tozo zijn.

Krijg ik automatisch Tozo 2 als ik al Tozo 1 heb aangevraagd?

Nee. Als u een beroep wilt doen op Tozo 2, dan kunt u verlenging aanvragen in uw woongemeente. Gemeenten kunnen gebruikmaken van een verkort aanvraagformulier. U dient bij uw aanvraag de (geschatte) hoogte van de inkomens van uzelf en uw partner door te geven en aan te geven of uw situatie sinds uw vorige aanvraag wel of niet veranderd is. Houd de website van uw gemeente in de gaten voor meer informatie over de Tozo 2-aanvraagprocedure.

Kan ik een beroep doen op Tozo 2 lening voor bedrijfskapitaal als ik die onder Tozo 1 ook heb ontvangen?

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo en de Tozo 2 gezamenlijk, van 10.157 euro.
U kunt geen beroep doen op Tozo 2 lening voor bedrijfskapitaal als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen.

Tozo 2 heeft enkele aanpassingen ten opzichte van de huidige Tozo. Wat zijn de gewijzigde voorwaarden als ik Tozo 2 aanvraag?

 1. De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als u de aanvullende uitkering  levensonderhoud aanvraagt. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 2-uitkering levensonderhoud.
 2. Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt dat u moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor Tozo lening bedrijfskapitaal.

Waarom zijn de voorwaarden voor Tozo 2 gewijzigd ten opzichte van Tozo?

Naar verwachting kunnen meer zelfstandig ondernemers de komende maanden weer opstarten. Daarnaast wil het kabinet toewerken naar de situatie van na de noodmaatregelen. Daarom is voor deze overgangsfase gekeken naar aanpassing van de voorwaarden.

Het uitgangspunt daarbij is dat de ondersteuning daar terecht moet komen waar die ook het hardst nodig is. Door de invoering van de partnerinkomenstoets worden geen middelen meer verstrekt aan ondernemers met een goed verdienende partner. De verklaring dat geen sprake is van surseance van betaling of een staat van faillissement draagt er aan bij dat publieke middelen op zorgvuldige wijze worden ingezet, doordat het risico dat de lening niet kan worden terugbetaald en de ondernemer verder in de schulden komt wordt voorkomen.

Als ik omzet behaal in de periode dat ik Tozo levensonderhoud ontvang, moet ik dan de Tozo-inkomensondersteuning terugbetalen?

De inkomensondersteuning vanuit Tozo is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau). U moet als zelfstandige de hoogte van uw inkomen doorgeven aan de gemeente. Zowel bij aanvraag (vaak is dit een inschatting) als tijdens de bijstandsperiode (als bekend is wat daadwerkelijk het inkomen is geworden). U heeft hiervoor een zogeheten inlichtingenplicht. U moet de Tozo-uitkering (gedeeltelijk) terugbetalen als de inkomsten uit onderneming in de maanden waarover de uitkering is verstrekt, achteraf hoger blijken dan eerder opgegeven (op basis waarvan de Tozo-uitkering is berekend). Wanneer door overtreding van de inlichtingenplichter ten onrechte een Tozo-uitkering of een te hoge Tozo-uitkering is vertrekt, dan moet de gemeente u een boete opleggen.

Wat moet ik doen als ik meer inkomsten heb dan ik vooraf had ingeschat, bijvoorbeeld omdat mijn onderneming weer (gedeeltelijk) open kan?

Bij de aanvraag van uw Tozo-uitkering heeft u een inschatting gegeven van uw inkomsten per maand. Het is begrijpelijk dat u op dat moment nog niet kon overzien wat uw daadwerkelijke inkomsten per maand zouden worden. In de Tozo geldt de inlichtingenplicht. Dit betekent dat u de gemeente zo snel mogelijk dient te informeren over wijzigingen die van invloed zijn op uw recht op Tozo. U moet het daarom melden als u weer inkomsten uit uw onderneming haalt.

De gemeente kan u vragen om binnen een redelijke termijn na de wijziging, bijvoorbeeld binnen 5 werkdagen, een wijzigingsformulier in te sturen of wijzigingen op een andere manier aan de gemeente door te geven. Als u weer (deels) kunt starten met uw onderneming, is het mogelijk dat u nog niet precies weet hoeveel inkomen u uit uw onderneming kunt halen. De gemeente zal u dan vragen door te geven: een nieuwe schatting of na elke kalendermaand het gerealiseerde inkomen. Of beide. Deze inkomsten verrekent de gemeente zo mogelijk met uw nog lopende Tozo-uitkering. Of u wordt gevraagd om het teveel uitgekeerde bedrag terug te betalen. Het is raadzaam om hier rekening mee te houden.
Kijk op de website van uw gemeente voor meer informatie over hoe u aan uw gemeente wijzigingen doorgeeft.

 

Compensatie regeling

 

Bent u als ondernemer getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis? Er komt een tegemoetkoming voor de eerste nood. Nog niet alle details van de regeling zijn bekend. Zodra ze bekend zijn, plaatsen we het op deze pagina.

Het coronavirus en de maatregelen die het kabinet heeft genomen hebben enorme consequenties voor een aantal sectoren in het bijzonder. Ondernemers in de horecasector hebben de deuren verplicht moeten sluiten. In de culturele sector geldt hetzelfde voor veel ondernemers, en zijn buitenlandse tournees of producties onmogelijk. Organisatoren van evenementen hebben deze moeten annuleren of verplaatsen. Ook in de reisbranche loopt de omzet hard terug.

Als gevolg hiervan lopen bedrijven in deze sectoren gedurende deze periode veel inkomsten mis. Ook zijn er soms extra (administratieve) kosten, bijvoorbeeld voor het terugbetalen van kaartjes voor geannuleerde evenementen. De vaste lasten lopen intussen gewoon door, en uitgaven zijn in veel gevallen al gedaan. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de COVID-19-uitbraak achter de rug is.

Tegemoetkoming van € 4.000

Er komt een tegemoetkoming voor de eerste nood bij ondernemers die zijn getroffen als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. De tegemoetkoming voor deze categorie ondernemers betreft een forfaitair bedrag van € 4000,-. Het kabinet houdt nauwlettend een vinger aan de pols bij getroffen sectoren. Er volgt nog een overzicht van bedrijven die hiervoor in aanmerking komen. Indien nodig zullen wij dit overzicht actualiseren.

Op de site van uw gemeente kunt u meer informatie vinden omtrent de aanvraag van deze regeling.

De bovenstaande informatie is afkomstig van www.rvo.nl. Wij adviseren iedereen deze website goed in de gaten te houden voor het meest recente nieuws omtrent het coronavirus.

 

Aanvraag NOW 2.0

U kunt vanaf maandag 6 april 2020, vanaf 9.00 uur NOW aanvragen met het aanvraagformulier dat dan op website van het UWV staat. Houd vooraf deze gegevens bij de hand:

• Uw bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, gegevens contactpersoon
• Het loonheffingennummer (Voor ieder loonheffingennummer moet u een aparte aanvraag indienen.)
• De 3 maanden waarover u minstens 20% omzetverlies verwacht
• Het verwachte percentage omzetverlies in die periode
• Het rekeningnummer en de tenaamstelling

Dit moet het rekeningnummer zijn dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen.Het UWV maakt de tegemoetkoming alleen naar dat rekeningnummer over.

 

In principe wordt de aanvraag ingediend op basis van een omzetverlies van 100€ per 1 maart 2020. Mocht dit anders zijn, dan vragen wij u dit door te geven.
LET OP : het bedrag wat wordt gestort is een voorschot. Indien blijkt dat toch geen aanspraak gemaakt kan worden- of voor minder dan je ontvangen hebt, zul je dit bedrag terug moeten betalen !

 

Berekening omzetverlies

De berekening van uw omzetverlies gaat als volgt:
• Neem uw totale omzet van 2019.
• Deel dit bedrag door 4. Dit is de gemiddelde omzet over 3 maanden.
• Vergelijk uw verwachte omzet voor een van de periodes hierboven met dit bedrag.
Als uw bedrijf is gestart na 1 januari 2019 of begin 2020, dan geldt er een andere berekening. Deze berekening kunt u doen op de website van het UWV, hier wordt vervolgens naar de verwachtingen van de omzet van de onderneming gevraagd!

Bovenstaande tekst is afkomstig van de website van het UWV (www.uwv.nl), wij adviseren u om de informatie op deze website omtrent het aanvragen van een NOW goed in de gaten te houden!